ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ทำการตรวจวัด ผู้ทดสอบ และบุคคลทั่วไปที่ต้องการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

ระบบสำหรับเจ้าของสถานีวิทยุ

ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ กสทช.

ระบบจองเข้ารับการพิสูจน์เครื่องวิทยุคมนาคม

ปฏิทิน สำนัก รส. << คลิกเพื่อดูคิวที่ว่างอยู่

แจ้งข่าวสาร

ค้นหารายชื่อผู้ทดสอบ

*** UPDATED *** รายชื่อผู้ตรวจวัด และผู้ทดสอบ ตรวจการแพร่แปลกปลอม (Spurious)

*** UPDATED *** รายชื่อห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ทดสอบ ( LAB )

@@ ____ @@ วิธีการลงชื่อปฏิเสธการเข้าตรวจสถานีวิทยุทดลองฯ


วิธีการ ปฏิเสธการเข้าตรวจ สถานีวิทยุ ทดสอบ-เรดิโอ รหัสสถานี 09876543 ขอรับการเข้าตรวจการแพร่แปลกปลอมฯ

สถานีวิทยุ หน้าตึก Exim รหัสสถานี 01234567 ลงทะเบียนขอรับการตรวจการแพร่แปลกปลอม