ระบบสำหรับหน่วยทดสอบ และบุคคลทั่วไปที่ต้องการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

ระบบสำหรับเจ้าของสถานีวิทยุ

ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ กสทช.

ระบบจองเข้ารับการพิสูจน์เครื่องวิทยุคมนาคม

ปฏิทิน สำนัก รส. << คลิกเพื่อดูคิวที่ว่างอยู่

แจ้งข่าวสาร

LINK สำหรับตรวจสอบสถานีวิทยุที่รายงานการแพร่แปลกปลอมและ ยื่นรายงานการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคป

*NEW!! ***รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยทดสอบ การแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม และ มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ ( Update 25 พฤศจิกายน 2565)

*** ประกาศรายชื่อผู้เข้าผ่านอบรมการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค และการทดสอบการแพร่แปลกปลอม ของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟเอ็ม รุ่น 1/2566

ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


การฝึกอบรม “การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค และการทดสอบการแพร่แปลกปลอม ของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟเอ็ม” ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมในจังหวัดขอนแก่น